MINEX MADEN MAKİNALARI SEMPOZYUMU YAPILDI

25 Eylül 2011, Pazar 14:40

     

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 3. Maden Makinaları Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2011 tarihlerinde İzmir‘de gerçekleştirildi. Sempozyumda; ülkemizde çeşitli sektörlerde kullanılmakta olan maden makinalarının kullanıcıya tanıtılması, verimliliklerinin ve ekonomiye katkılarının araştırılması, bu alandaki teknik ve bilimsel gelişmelerin ilgili çevrelere aktarılması, araştırmacı, işletmeci, imalatçı, firma temsilcisi ve yöneticilerin aynı platformda buluşturularak etkin bir iletişimin sağlanması amaçlanmıştır. 250 delegenin katıldığı sempozyumda toplam 28 adet bildiri sunuldu. Sempozyum paralelinde, İZFAŞ ve Maden ve Mühendisler Odası tarafından düzenlenen MINEX 4. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, 5-7 Mayıs 2011 tarihleri arasında İzmir-Fuar alanında gerçekleştirilmiştir. Fuara, yurtdışı ve yurtiçinden 130 firma katılmış ve 5300 metrekare kapalı alanda ürünlerini sergilediler. ► Ülkemiz, sahip olduğu doğal kaynakları açısından önemi bir potansiyele sahiptir. Bu kaynaklar verimli bir şekilde değerlendirildiğinde, ülkemiz gelişmiş ülkeler arasında yer alabilecek konumdadır. Bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE ve yenilenmeye ağırlık veren, dış girdilere bağımlı olmayan, istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören sanayileşme politikaları uygulandığında durum hızla ülkemiz lehine değişebilecektir. Bu bağlamda ulusal bilim ve teknoloji politikaları oluşturulmalı, madencilik sektörü bu politikalar içerisinde yerini almalıdır. ► Ülkemizdeki maden makinaları sektörü kararlı bir gelişme çizgisi gösterememektedir. Ulusal bir politikanın eksikliği, üretim ve yatırım yerine rantı esas alan ekonomi politikaları, kullanılmış makinaların ülkeye girişinin teşviki, sektörün yönlendirilmesinde ve teşvik edilmesindeki yetersizlik, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yeterince pay ayrılmaması, madencilikle ilgili kamu kurumlarının parçalanması,işlevsizleştirilmesi, özelleştirme politikalarıyla bu alandaki kamu yatırımlarının azaltılması ve gerekli yatırımların öngörülmemesi, yerli kaynaklarımızı değerlendirmek yerine ithalata yönlenilmesi sektörün gelişememesinin ve teknoloji düzeyini artıramamasının en önemli nedenleridir. İki Gün Süren Sempozyum Kapsamında Dile Getirilen Görüş Ve Öneriler Ana Başlıklarıyla ►Sanayi içinde katma değeri yüksek, rekabet yeteneği olan bir makina imalat sektörü pek çok sektöre "girdi" olan ürünleri verdiğinden ve geniş bir yan sanayi ile çalıştığından dışa bağımlılığı da azaltmaktadır. Ülkemiz için bu konu özellikle önemlidir. Gelişmiş bir makina imalat sanayi, daha az dışa bağımlılık, daha az döviz harcanması ve daha az açık veren bir dış ticaret dengesi demektir. ► Söz konusu sektör, tüm gelişmiş ülkelerde birinci sırada ele alınmakta ve sektörün geliştirilip korunması bir devlet politikası olarak benimsenmektedir. Özellikle küresel krizle birlikte bu politikalarını daha da ön plana çıkarmışlar, yerli sanayiyi koruyucu ve iç pazarı geliştirici kamusal önlem ve teşvikleri artırmışlardır. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sıkıntıların aşılması, sanayimizdeki fason yapının kırılması, ithalata bağımlı, düşük teknolojili üretim sisteminin aşılması için başka bir seçeneğimiz de bulunmamaktadır. ► Her sektörde olduğu gibi maden makinaları sektöründe de işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik gerekli tedbirler yeterince alınmadığı için her gün iş kazası ve meslek hastalıklarıyla karşılaşmaktadır. Gelişen teknolojiye bağlı olarak gerekli tedbirler alınmalı, iş yerlerinde İş Güvenliği Mühendisi bulundurulması için gerekli yasal düzenlemeler ülke koşulları göz önüne alınarak yapılmalı ve denetlenmelidir. Kullanılan araç, gereç ve yöntemlerdeki iyileştirmeler, güvenlik sistemlerinin otomasyon kontrollü olması ve sinyalizasyon sisteminin yaygınlaşmasıyla kaza riski ve iş kazaları azalacaktır. ► Ülkemizde özellikle yeraltı madenciliğinde teknoloji kullanımı istenilen düzeyin çok altındadır. Madencilik potansiyeli ve ekonomik göstergeleri bizden çok daha geride olan ülkeler bile gerek yeraltı gerekse yerüstünde kullandıkları makinaların büyük bölümünü kendileri üretirken, ülkemizde bu alanlarda kullanılan makinaların büyük çoğunluğunun hala ithal ediliyor olması düşündürücüdür. Bu amaçlar doğrultusunda üretim yapacak yerli üreticiler teşvik edilmelidir. ► Maden makinaları üretimi teşvik edilerek dışa bağımlılık ortadan kaldırılmalıdır. Sektörde yeni teknolojilerin kullanımı ve teknik eleman istihdamının artırılması verimliliği artıracaktır. ► Sektörde AR-GE çalışmalarına ayrılan kaynak artırılarak çalışmalara hız verilmeli, Oda-Üniversite-Sanayi işbirliği güçlendirilmelidir.


 
Son Eklenen Haberler